074-317655 gs-tsu@tsu.ac.th

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยทักษิณ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการพัฒนากำลังคนของท้องถิ่น โดยมีจุดเริ่มต้นจากการขยายงานออกสู่ภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งได้กระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลาขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 ผลจากการพัฒนาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ในปี 2517 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ต่อมาปี 2535 เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศชื่อว่า "มหาวิทยาลัยทักษิณ" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539

สำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 จวบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ปัจจุบันการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง