074-317655 gs-tsu@tsu.ac.th

ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์งานศาลรัฐธรรมนูญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

ด้วยสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดําเนินการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นการยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวิทยฐานะ ในระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท

เพื่อเป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงขอความอนุเคราะห์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวิทยฐานะ สมัครรับทุนการทําวิทยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โทร. 0 2141 7798, 0 2141 7681

รายละเอียด