074-317655 gs-tsu@tsu.ac.th

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโท ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด