074-317655 gs-tsu@tsu.ac.th

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสามัญของที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท. ครั้งที่ 1/2567

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมสามัญของที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ขอบคุณภาพจาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร