074-317655 gs-tsu@tsu.ac.th

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th National Graduate Research Conference

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th National Graduate Research Conference) หัวข้อ "Glocalization, Technology, and Soft Power in Digital Era" ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2567 ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2567 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://graduate.sru.ac.th/conference/grad2024/